Radhanatha Boy's HostelNew Boy's HostelKokila's Ladies Hostel
capacity :240 capacity :60capacity :200

Girl's Hostel

Boy's Hostel